دیدگاه - ماموریت

دیدگاه - ماموریت

Yazıcı-dostu sürüm

دیدگاه

افزایش تعداد کسانیکه که در سرتاسر دنیا با ترکیه ایجاد رابطه کرده و افزایش دوستان ترکیه.

 

ماموریت

افزایش شناخت، اعتماد و اعتبار ترکیه در محیط بین الملی.