گفتگوهای کتابخانه در موسسه یونس امره تهران

22/04/2019

اولین برنامه از سری فعالیتهای «گفتگوهای کتابخانه» در موسسه یونس امره تهران روز پنجشنبه مورخ 29 فروردین 1398 برابر با (18 آوریل 2019) با موضوع «تاثیر مکتب استانبول در مشروطیت 1285 ایران» برگزار گردید. این برنامه که با حضور دکتر محمد تقی امامی خویی به عنوان سخنران برگزار گردید با استقبال زیادی پیگیری شد.

دکتر محمد تقی امامی خویی گفتگوی خود را در چشم انداز وسیعی به انجام رسانده و با درمیان گذاشتن خطوط اصلی تاریخ میان عثمانی و ترک با شرکت کنندگان در برنامه، بر موضوع تلاش برای نوسازی که آغاز آن در دوره تنظیمات می‌باشد متمرکز گشتند. امامی خویی با اشاره بر شباهت های تلاش‌ها برای مدرنیزه شدن ایران و ترکیه با تجربیات دوره مشروطیت، اظهار داشت که روشنفکران هر دو کشور در طول مبارزه برای ایجاد نظام مشروطه با یکدیگر در تماس بوده‌اند، به ویژه روشنفکران ایرانی به شدت تحت تاثیر گفتمان روشنفکران ترکیه قرار گرفته‌اند.

امامی خویی، اظهار داشت و تاکید نمود که روشنفکران ایرانی نظرات و عقاید روشنفکران غربی را نسبت به خود بیشتر بیگانه دانسته و به علت فضای یکسان دینی و فرهنگی با ترکان، تلاش مدرنیزه شدن ترک ها را نزدیکتر به خود می دیدند و به همین جهت روابط طبیعی میان روشنفکران ایرانی و ترک برقرار بوده است. در پایان برنامه سرکار خانم منیژه قدرتی وایگان نیز اطلاعاتی را در ارتباط با کتاب خود با نام «بانوان صوفی در آناتولی دوره سلجوقیان روم» ارائه نمودند.

سری برنامه های «گفتگوهای کتابخانه» در زمینه هایی همچون تاریخ، ادبیات و هنر با حضور سخنرانان مطرح در قالب گفتمان ادامه خواهد یافت.