کارگاه های ابر و باد در تهران و کاشان برگزار گردید

Yazıcı-dostu sürüm

موسسه یونس امره در دو شهر تهران و کاشان کارگاه های هنر ابرو باد را برگزار کرد. در تهران در مکان موسسه یونس امره بین تاریخ های 15 الی 19 اردیبهشت 1397 به مدت پنج روز و در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 یک روز در دانشکده هنر، همچنین در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 در شهر کاشان یک برنامه یکروزه، مجموعا سه برنامه کارگاه هنر ابرو باد برگزار گردید. کلاس های کارگاه ابر و باد با تدریس استاد امینه صولاق از طرف هنردوستان ایرانی با استقبال چشمگیری روبرو شد. در کارگاهی که در کاشان برگزار گردید برخی از گردشگران که برای بازدید به کاشان آمده بودند نیز شرکت کردند.