روزهای کتابخوانی در موسسه یونس امره تهران

Yazıcı-dostu sürüm

روزهای کتابخوانی در موسسه یونس امره تهران ادامه دارد. در این برنامه که هر پنجشنبه  ساعت 14 برگزار می شود، شرکت کنندگان ضمن مطالعه بخش هایی از یک اثر  ارزشمند به بحث و تبادل نظر پیرامون آن می پردازند. هدف این برنامه غنا بخشیدن به مهارت زبانی زبان آموزان از طریق مطالعه آثار برگزیده ادبیات ترکی است. ورود برای عموم آزاد است.