قرائت دیوان یونس امره در تهران

28/04/2019

دومین نشست از سری نشست‌های «گفتگوهای کتابخانه» روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 در موسسه یونس امره تهران در چارچوب سری برنامه «قرائت دیوان یونس امره» برگزار گردید. این برنامه که با حضور سفیر محترم جمهوری ترکیه جناب آقای پروفسور دریا اورس به عنوان سخنران برگزار گردید مورد استقبال زیاد قرار گرفت.

پروفسور دریا اورس اشعار یونس امره را با مصراع‌های «مولایم تو را با کوه ها و سنگ ها صدا کنم» آغاز نموده و از جهات حکمت اسلامی، عرفان و تصوف شرح نمودند و مشخص نمودند که پیام یونس شاعر از محیط عصر خود فراتر رفته و مستقیما از فطرت انسان و عرفان اسلامی تغذیه شده است.

دریا اورس با بیان این جمله که «انسانی که منیت خود را از بین برده و هیچ بودن ماهیت وجودی خود را درک کرده باشد خداوند را پیدا می‌کند.» ابراز داشت که انسان از نظر مادی دارای هیچ ارزشی نبوده و بلعکس خوی وخصلتی که انسان را انسان نموده و از هر حیوانی جدا می سازد صفات روحی او می‌باشد. انسانی که به این درک از زندگی برسد مفهوم واقعی آن را کشف کرده است. تمام سرگذشت زندگی یونش شاعر و آثارش بازتاب این مفهوم روحی می‌باشد.

سری برنامه های «گفتگوهای کتابخانه» در زمینه هایی همچون تاریخ، ادبیات و هنر با حضور سخنرانان مطرح در قالب گفتمان برگزار می‌گردد. در همین چارچوب برگزاری برنامه «قرائت دیوان یونس امره» با حضور سفیر محترم جمهوری ترکیه جناب آقای پروفسور دریا اورس به عنوان سخنران ادامه خواهد داشت.